null

תנאי שימוש רישיון

J and B Tool Sales, אשר מנהלת עסקים באופן קבוע בשם " JB Tools ", מפעילה אתר זה, המורכב ממספר דפי אינטרנט מקושרים זה לזה באמצעות דומיין האינטרנט jbtools.com ("האתר"). בכל האתר, המונחים " JB Tools ", "אנחנו", "אנחנו" ו"שלנו" מתייחסים ל-J ו-B Tool Sales. J and B Tool Sales מציעה לך אתר זה לשימושך, מותנה במפורש בהסכמתך לתנאי שימוש אלה ללא שינוי.

קבלת תנאים

אנא קרא את תנאי השימוש הללו בעיון לפני הגישה או השימוש באתר זה. השימוש שלך באתר זה בכל דרך מהווה את הסכמתך ואת הסכמתך לתנאי שימוש אלה ללא שינוי, לרבות כל התנאים וההגבלות והמדיניות הנוספים המוזכרים כאן ו/או הזמינים דרך אתר זה. על ידי גישה או שימוש בכל חלק באתר, לרבות, ללא הגבלה, כל תכונות, כלים או מדיניות, או כל תוכן נוסף שעשוי להתווסף לאתר שלנו בכל עת, אתה מסכים שאתה מחויב לתנאי שימוש אלה. תנאי שימוש אלה חלים על כל המשתמשים באתר, לרבות ללא הגבלה משתמשים שהם דפדפנים, ספקים, לקוחות ו/או סוחרים. בנוסף, כתנאי לשימושך באתר זה, אתה מצהיר ומתחייב בפני JB Tools כי לא תשתמש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה על פי תנאי שימוש אלה או אסורה על פי כל מדיניות זמינה של JB Tools . דרך אתר זה. אם אינך מסכים ומקבל ללא שינוי תנאי שימוש אלה, אינך מורשה להשתמש באתר זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק מתנאי שימוש אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. באחריותך לבדוק את הדף הזה מעת לעת לאיתור שינויים. המשך השימוש שלך באתר או הגישה אליו בעקבות כל שינוי או שינוי מהווה הסכמה לשינויים אלה.

על ידי קבלת תנאי שימוש אלה באמצעות השימוש שלך באתר, אתה מאשר שאתה לפחות בגיל הבגרות במדינתך או במחוז מגוריך, או שאתה בן 13 לפחות ומשתמש באתר זה תחת פיקוח של הורה או אפוטרופוס חוקי. אם אתה מתחת לגיל 13, אינך מורשה להשתמש באתר. אם אתה הורה או אפוטרופוס חוקי שהסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלה בשמו של קטין על ידי מתן אפשרות לגשת לאתר זה, אתה מסכים להיות אחראי באופן מלא ולקבל על כל אחריות לשימוש של קטין כזה באתר .

דיוק המידע

למרות שאנו שואפים להבטיח שהמידע הכלול באתר זה מדויק ב-100% וללא שגיאות, איננו מבטיחים שהמידע הכלול באתר זה מדויק, מלא או עדכני, ואיננו אחראים אם מידע כלשהו הכלול בו. האתר אינו מדויק, מלא או עדכני. כל המידע המסופק באתר זה, לרבות אך לא רק, כל תיאורי המוצרים, מידע המוצר, התמחור, המבצעים, ההצעות, דמי המשלוח, זמני המעבר ו/או הזמינות כפוף לשינוי לפי שיקול דעתנו הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת. .

לעיתים עשוי להיות מידע באתר זה המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים, השמטות או שגיאות אחרות שעשויות להתייחס לתיאורי מוצרים, תמחור, מבצעים, הצעות, דמי משלוח של מוצרים, זמני אספקה ​​ו/או זמינות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה, אי דיוקים או השמטה, לשנות או לעדכן מידע, או לשנות או לבטל הזמנות אם מידע כלשהו באתר זה או באתר קשור כלשהו אינו שלם, לא מדויק או לא עדכני. שינויים או ביטולים כאמור בהזמנות יבוצעו על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ואנו רשאים לעשות זאת בכל עת וללא הודעה מוקדמת, עד למועד הגשת ו/או קבלת ההזמנה ולאחריה.

החומר באתר זה ניתן למידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו או להשתמש בו כבסיס בלעדי לקבלת החלטות. עשינו כל מאמץ להציג בצורה מדויקת ככל האפשר את הצבעים והתמונות של המוצרים המופיעים למכירה באתר זה. גורמים שונים, כגון תצוגת המכשיר שלך, עשויים לשנות את המראה של המוצרים שאנו מציגים למכירה באתר זה, ואיננו יכולים להבטיח שכל צבע שתראה יהיה מדויק ב-100%. כל הסתמכות על החומר באתר זה היא על אחריותך בלבד. בזמן שאנחנו עומדים איתן מאחורי שלנו ערבות לשביעות רצון הלקוח, איננו מתחייבים שהאיכות של כל מוצרים, שירותים, מידע או חומר אחר המסופק באתר זה יענה על הציפיות שלך.

איננו מתחייבים לעדכן, לתקן או להבהיר מידע כלשהו הניתן באתר זה או באתר קשור כלשהו, ​​לרבות ללא הגבלה, מידע על מחירים, למעט כנדרש על פי חוק. אין לנקוט בשום עדכון או תאריך רענון שצוין החל על אתר זה או על כל אתר קשור כלשהו כדי לציין כי כל המידע המסופק באתר זה שונה או עודכן.

מחירים וזמינות

JB Tools אין כל מחויבות להמשיך ולהעמיד לזמין או להציע למכירה כל מוצר שנמצא או היה רשום באתר זה ו- JB Tools שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להפסיק, להשעות או לבטל. הזמינות של כל מוצר הרשום למכירה באתר זה. למוצרים, מבצעים או שירותים מסוימים עשויים להיות כמויות או זמינות מוגבלות וכל מוצר שנרכש כפוף להחזרה או החלפה רק על פי שלנו מדיניות החזרה. JB Tools רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי כל case case , להגביל את כמויות המוצרים או השירותים המוצעים או הרשומים למכירה עד ואחרי מועד הגשת ו/או קבלת ההזמנה. כל הצעה עבור כל מוצר או שירות שנעשה באתר זה בטלה היכן שהיא אסורה.

JB Tools אין חובה להמשיך ולהציע כל מוצר באתר זה במחיר מסוים ו- JB Tools שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות או לשנות את המחיר עבור כל מוצר או שירות המופיע למכירה באתר זה. . כל מחירי המוצרים או השירותים המפורטים למכירה באתר זה כפופים לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

JB Tools אינה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או שינוי בזמינות המוצר, וגם JB Tools אינה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי במחיר של המוצרים, השירותים או כל דבר שהוא. או היה רשום לרכישה דרך אתר זה. JB Tools שומרת לעצמה את הזכות לתקן שגיאות תמחור, ואנו עשויים להחיל את המחיר המתוקן על ההזמנה שלך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל כל הצעה ו/או לתקן כל שגיאה (לרבות שגיאות תמחור) הקשורות להזמנות שבוצעו באתר זה, עד ולאחר מועד הגשת ההזמנה ו/או התקבלה.

חומרים של צד שלישי

תוכן, מוצרים ו/או שירותים מסוימים הזמינים דרך אתר זה עשויים לכלול חומרים מצדדים שלישיים. אתר זה עשוי לספק קישורים המפנים אותך לאתרי צד שלישי ו/או לספק לך גישה לכלים אופציונליים בבעלות, מעוצבת ו/או מופעלת על ידי צדדים שלישיים. אין לנו כל שליטה על חומרים, אתרי אינטרנט או כלים כאלה של צד שלישי, איננו אחראים לבדיקה או הערכה שלהם, ואיננו עוקבים אחר תוכנם או מתחייבים לשימוש בהם. לא תהיה לנו כל אחריות הנובעת מהשימוש או הגישה שלך לחומרים, אתרי אינטרנט או כלים של צד שלישי או כלים אליהם ניגש דרך אתר זה. אתה מאשר ומסכים שכל גישה שאנו מספקים לחומרים, אתרי אינטרנט או כלים של צד שלישי דרך אתר זה ניתנת ללא כל אחריות או מצג מכל סוג שהוא. כל שימוש באתרי אינטרנט ו/או בכלים של צד שלישי שאליהם אתה ניגש דרך אתר זה נעשה על פי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד, ועליך לוודא שאתה מכיר ומאשר את התנאים המסדירים אתרים, כלים או חומרים של צד שלישי כאמור. . איננו אחראים לכל נזק או נזק הקשור לרכישה או שימוש בסחורות, שירותים, משאבים, תוכן או כל עסקאות אחרות שנעשו בקשר לאתרי אינטרנט של צד שלישי כלשהם. תלונות, תביעות, חששות או שאלות בנוגע למוצרי צד שלישי יש להפנות רק לצד השלישי.

כל גישה המסופקת על ידי אתר זה לכל אתרי אינטרנט, כלים או חומרים כאלה של צד שלישי אינה מרמזת או משתווה לאישור כלשהו מצד JB Tools של הצד השלישי או האתר, הכלים או החומרים של צד שלישי, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש. ההכללה באתר זה של חומרים, כלים או קישורים של צד שלישי לאתרי אינטרנט של צד שלישי אינה מעידה על כך ש- JB Tools מורשית להשתמש בסימנים מסחריים, שם מסחרי, לוגו או כל חומר המוגן בזכויות יוצרים השייך לצדדים שלישיים כאלה.

תוכן שהמשתמש שלח

הערות משתמשים, משוב, או כל הגשה אחרת אלינו (כגון הצעות לתחרות וכו'), ללא קשר לשאלה אם תוכן כלשהו הוגש עם או בלי בקשה מאיתנו, יכולים לשמש אותנו לכל מטרה לפי שיקול דעתנו הבלעדי. אתה מסכים שאנו רשאים, בכל עת ללא הודעה מוקדמת וללא הגבלה, לערוך, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לתרגם ו/או להשתמש בכל רעיונות יצירתיים, הצעות, הצעות, תוכניות, הערות או כל חומר אחר שתגיש לנו. בכל דרך ללא קשר לבסיס או לאופן הגשת החומר. איננו מחויבים ולא נהיה מחויבים לשמור על כל חומר שנשלח על ידך בסודיות, לשלם פיצוי עבור כל חומר שתשלח, או להגיב לכל חומר שתשלח.

אתה האחראי הבלעדי לדיוק ההגשות שלך אלינו. אנו לא לוקחים אחריות ואינו נושאים באחריות לכל הערות שפורסמו על ידך או על ידי צד שלישי כלשהו. אתה מסכים שכל תוכן שאתה שולח לנו הוא מדויק ואינו מטעה, ולא יפר שום זכות של צד שלישי כלשהו, ​​לרבות זכויות הקשורות לזכויות יוצרים, סימן מסחרי, פרטיות, אישיות או כל זכות אישית או קניינית אחרת. בנוסף, אתה מסכים שההערות שלך לא יכילו חומר פוגעני או בלתי חוקי, פוגעני או מגונה, או יכילו כל וירוס מחשב או תוכנה זדונית אחרת העלולה להשפיע בכל דרך על פעולת האתר או כל אתר קשור. אינך רשאי להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני כוזבת, להעמיד פנים שאתה מישהו אחר מלבדך, או להטעות אותנו או צדדים שלישיים כלשהם באשר למקורן של הערות כלשהן.

ויתור על אחריות; הגבלת אחריות

השימוש באתר זה הוא על אחריותך הבלעדית. כל החומרים באתר זה מסופקים "כמות שהם" ללא אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות כל התנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, כותרת ואי-הפרה. לא תהיה לנו אחריות לשגיאות או השמטות כלשהן בתוכן של אתר זה, אי עמידה בתנאי השימוש שלנו, כל נזק למכשיר שלך, או כל נזק אחר שעלול להיגרם לך בקשר עם השימוש באתר זה. בשום מקרה, jb tool sales, הדירקטורים, הקצינים, העובדים, השותפים שלנו, הסוכנים, הספקים, הקבלנים, המתמחים, נותני השירותים או נותני הרישיונות שלנו יהיו אחראים לכל נזק הנובע או בקשר עם השימוש באתר זה בכל דרך שהיא. , בין אם מבוסס על חוזה, עוולה, אחריות קפידה או אחרת. איננו אחראים ואין לנו אחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, מקרי, תוצאתי או עונשי, או כל נזק אחר מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, נזקים הקשורים לחומרים הכלולים באתר זה, כל עיכובים שחוו בשימוש באתר זה, חוסר יכולת להשתמש באתר זה, אובדן רווחים, אובדן הכנסה, אובדן חסכונות, אובדן נתונים או עלויות החלפה. לא ניתן להבטיח שהעברת נתונים דרך האינטרנט תהיה מאובטחת ב-100%. למרות שאנו נוקטים בצעדים סבירים כדי להבטיח את אבטחת האתר שלנו, איננו יכולים להבטיח או להבטיח את האבטחה של כל מידע שאתה מעביר לנו ואתה עושה זאת על אחריותך בלבד. איננו מבטיחים במפורש את אבטחת האתר שלנו או מניעה מאובדן, שינוי או גישה לא נאותה למידע או לנתונים של חשבונך.

מדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה או הגבלה של נזקים תוצאתיים או מקריים, במדינות או תחומי שיפוט כאלה, אחריותנו תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת בחוק.

כללי

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב שירות לכל אדם בשל הפרה של תנאי השימוש שלנו, או לסרב שירות לכל אחד מכל סיבה אחרת בכל עת. JB Tools אין כל חובה להמשיך ולספק שירות לאף אחד או לאפשר לכל אחד גישה לאתר זה, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להפסיק כל שירות ו/או שימוש באתר זה. איננו אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין הגבלת או הפסקת שירות או שימוש כלשהו באתר.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא מחויבים, להגביל את מכירת המוצרים או השירותים המופיעים למכירה או הזמינים באתר זה לכל אדם, אזור גיאוגרפי או תחום שיפוט, מכל סיבה שהיא בכל עת ללא הודעה מוקדמת. איננו אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין הגבלה כזו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתבצע אצלנו, עד למועד הגשת ו/או קבלת ההזמנה ולאחריה. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או להזמנה. הגבלות אלו עשויות לכלול הזמנות שבוצעו על ידי או תחת אותו חשבון לקוח, באמצעות אותו כרטיס אשראי, ו/או הזמנות המשתמשות באותה כתובת לחיוב ו/או למשלוח. במקרה שנבצע שינוי או מבטלים הזמנה, אנו עשויים, אך לא נדרשים, לנסות להודיע ​​לך על ידי יצירת קשר עם הדואר האלקטרוני ו/או כתובת החיוב ו/או מספר הטלפון שסופקו בעת ביצוע ההזמנה עָשׂוּי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לאסור הזמנות שלפי שיקול דעתנו הבלעדי, נראה כאילו בוצעו על ידי סוחרים, משווקים או מפיצים.

אינך רשאי להשתמש באתר זה או בכל מוצר או שירות שנרכש באמצעות אתר זה לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית, וכן אינך רשאי, באמצעות השימוש באתר, להפר כל חוקים, חוקים בינלאומיים, פדרליים, פרובינציאליים או מדיניים. , או תקנות מקומיות. אתה מסכים ומתחייב כי לא תבקש, לאסוף או לעקוב אחר מידע אישי של אחרים, או להפריע או לעקוף את תכונות האבטחה של אתר זה או כל אתר קשור. אתה מסכים לא לשכפל, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור מחדש או לנצל כל חלק מאתר זה, כל שימוש באתר זה, או כל איש קשר באתר זה, ללא אישור מפורש בכתב מאתנו.

אתה מסכים שאתה אחראי באופן מלא לספק לנו פרטי רכישה וחשבון עדכניים, מלאים ומדויקים עבור כל הרכישות שבוצעו באתר זה ואיננו אחראים בשום צורה לכישלון שלך לעשות זאת. אתה מבין שהתוכן שלך (לא כולל פרטי כרטיס אשראי) עשוי להיות מועבר ללא מוצפן ועלול לכלול: (א) שידורים ברשתות שונות; ו/או (ב) שינויים כדי להתאים ולהתאים לדרישות הטכניות של חיבור רשתות או התקנים. פרטי כרטיס האשראי מוצפנים תמיד במהלך העברה ברשתות. הגשת המידע האישי שלך דרך אתר זה נשלטת על ידי שלנו מדיניות הפרטיות.

אתה האחראי הבלעדי להבטיח שכל קישור שאתה בוחר או פריטים שאתה מוריד, בין אם מאתר זה ובין אם מכל אתר אחר המקושר לאתר זה באמצעות היפר-קישור או אחר, נקי מפריטים זדוניים או מזיקים, כגון תולעים, וירוסים, סוסים טרויאניים , או כל פריט אחר בעל אופי מזיק.

אין לפרש שום דבר באתר זה כמעניק, במשתמע, בהסרה או בכל דרך אחרת, כל רישיון או זכות שימוש בכל סימן מסחרי המוצג באתר, ללא אישור מראש ובכתב מבעל הסימן המסחרי.

במידה המרבית המותרת על פי חוק, אתה מסכים לשפות, להגן ולשמור ללא מזיק את J ו-B Tool Sales (והאם שלנו, החברות הבנות, השותפים, השותפים שלנו, נושאי משרה, דירקטורים, סוכנים, קבלנים, נותני רישיונות, ספקי שירותים, קבלני משנה, ספקים , מתמחים ועובדים) מכל תביעה, דרישה או נזק מכל סוג וטבע, ידוע ולא ידוע, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר שנגרם לנו או לכל צד שלישי, הנובעים מהפרת תנאי שימוש אלה, הפרה של כל אחד מהמדיניות הכלולה באתר זה, או הפרה שלך של כל חוק או זכויות של צד שלישי.

אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי לא תצליח, או אנו חושדים שנכשלת, בציות לכל תנאי או הוראה של תנאי שימוש אלה, אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להפסיק או להגביל את השימוש שלך באתר זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אתה תישאר אחראי לכל הסכומים המגיעים עד וכולל תאריך הסיום. ההתחייבויות וההתחייבויות שנוצרו לפני מועד הסיום ישארו לאחר סיום הסכם זה לכל מטרה.

תנאי שימוש אלה והשימוש שלך באתר זה נשלטים על ידי, מפורשים ונאכפים בהתאם לחוקי מדינת מישיגן, ארה"ב.

מדינת מישיגן תהיה המקום הבלעדי לכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה. אתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקום השיפוט הבלעדי של בתי המשפט, בתי הדין, הסוכנויות ו/או כל ארגונים אחרים ליישוב סכסוכים במחוז וויין, מישיגן, ארה"ב לכל תביעות או מחלוקות הנובעות מהאתר הזה או בקשר אליו בכל דרך שהיא. השימוש באתר זה אינו מורשה בכל תחום שיפוט שאינו מכיר או נותן תוקף מלא לכל הוראות הסכם זה. במקרה שתנאי כלשהו בתנאי שימוש אלה ייקבע כלא חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה, קביעה כזו לא תשפיע על תקפותן ואכיפה של כל הוראות אחרות שנותרו.

כל כישלון שלנו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. הוראות תנאי שימוש אלה מהווים ומייצגים את כל ההסכם לגבי השימוש שלך באתר זה, ומחליפים את כל ההסכמים, המשא ומתן, המצגים, התחייבויות, ההתקשרויות וההבנות בינך לבינינו, בין בעל פה ובין בכתב, בכל הנוגע לכך. לנושא המפורט כאן. כל אי בהירות בפרשנות תנאי שימוש אלה לא תתפרש כלפי הצד המנסח.

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאי שימוש אלה, אנא צור איתנו קשר בכתובת support@jbtools.com. למרות שאנו לא מצפים לבעיות בהתייחסות אליך לשאלות, JB Tools אינה מתחייבת שהיא תקבל את הדואר האלקטרוני שלך בזמן ואיננו מחויבים בשום אופן להגיב או לפעול בהתאם לתקשורת שהתקבלה.